Khai báo y tế
BỘ PHẬN MỘT CỬA
Từ ngày 01/01/2023 đến nay, UBND Phường 7 đã giải quyết
5727 HỒ SƠ
ĐÚNG HẠN

100%

ĐANG GIẢI QUYẾT

0%

(ngày cập nhật: 09/8/2023)
Phường 7 có quy mô diện tích và dân số nhỏ trong 15 phường của quận Tân Bình (diện tích dưới 50 ha và dân số dưới 15.000 dân).
Chúng tôi cung cấp các biểu mẫu liên quan đến quyền sử dụng đất và chứng thực. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở đây.