Giới thiệu

Ngô Thị Thùy Trang

Chức vụ:Bí thư Đảng ủy

Đơn vị:UBND Phường 7

Hoàng Anh Sơn

Chức vụ:Phó Bí thư TT Đảng ủy

Đơn vị:UBND Phường 7

Hồ Thị Diệp

Chức vụ:Chủ tịch UBND

Đơn vị:UBND Phường 7

Đặng Thị Lý

Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND

Đơn vị:UBND Phường 7

Phạm Quốc Thái

Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND

Đơn vị:UBND Phường 7