Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị
9 CẤP GIẤY CHỨNG SINH CHO TRƯỜNG HỢP TRẺ ĐƯỢC SINH RA TẠI NHÀ HOẶC TẠI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại Quận Tân Bình
10 THỦ TỤC CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại Quận Tân Bình
11 ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Tôn giáo Quận Tân Bình
12 THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TRẠNG VÀ THÀNH TÍCH Tôn giáo Quận Tân Bình
13 THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT HOẶC CHUYÊN ĐỀ Tôn giáo Quận Tân Bình
14 THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT Tôn giáo Quận Tân Bình
15 THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” Tôn giáo Quận Tân Bình
16 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP XÃ Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại UBND Phường 7
17 THỦ TỤC TIẾP CÔNG DÂN TẠI CẤP XÃ Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại UBND Phường 7
18 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC Tôn giáo UBND Phường 7