Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị
19 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ Tôn giáo UBND Phường 7
20 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG Tôn giáo UBND Phường 7
21 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG Tôn giáo UBND Phường 7
22 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG Tôn giáo UBND Phường 7
23 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG Tôn giáo UBND Phường 7