Thủ tục hành chính
THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”

Cơ quan Công bố/Công khai UBND Phường 7
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Trình tự thực hiện Bước 1:
- Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Bước 2:
Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì cấp biên nhận cho người nộp;
- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh thành phần hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính:
- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết theo quy định;
- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có văn bản trả lời, hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3:
- Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, (hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định khen thưởng.
- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trả lời bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức đề nghị khen thưởng nêu rõ lý do.
Bước 4:
Cơ quan, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị xét khen thưởng;
- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp đề nghị.
- Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị thuế có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp).
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có
Lệ phí Không có
Mức giá Không có
Thời hạn giải quyết - Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định khen thưởng.
- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra văn bản từ chối nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp các cơ quan chuyên môn có liên quan
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do
Căn cứ pháp lý của TTHC Luật 15/2003/QH11
Luật 39/2013/QH13
Nghị định 91/2017/NĐ-CP
Thông tư 08/2017/TT-BNV
Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/ 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;
- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:
- Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.
Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét danh hiệu “Lao động tiên tiến tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).
Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và phải có ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái.
Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.