Thủ tục hành chính
THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TRẠNG VÀ THÀNH TÍCH

Cơ quan Công bố/Công khai UBND Phường 7
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Trình tự thực hiện Bước 1:
- Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Bước 2:
Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì cấp biên nhận cho người nộp;
- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh thành phần hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính:
- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết theo quy định;
- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có văn bản trả lời, hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3:
- Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, (hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định khen thưởng.
- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trả lời bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức đề nghị khen thưởng nêu rõ lý do.
Bước 4:
Cơ quan, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị xét khen thưởng;
- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp đề nghị.
- Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị thuế có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có
Lệ phí Không có
Mức giá Không có
Thời hạn giải quyết - Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định khen thưởng.
- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra văn bản từ chối nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp các cơ quan chuyên môn có liên quan
Kết quả thực hiện Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do
Căn cứ pháp lý của TTHC Luật 15/2003/QH11
Luật 39/2013/QH13
Nghị định 91/2017/NĐ-CP
Thông tư 08/2017/TT-BNV
Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Xét khen thưởng hàng năm cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vào dịp tổng kết năm công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương và dịp tổng kết năm học của các trường học:
Đối với cá nhân:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
Đối với tập thể:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Được xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”.
Khen thưởng đối với gia đình:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tặng Giấy khen cho gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và có đóng góp về công sức, đất đai, tài sản cho địa phương, xã hội mang lại hiệu quả được công nhận và nhân rộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
Khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động:
- Đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện.
- Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về tay nghề, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất.
- Có mô hình, sáng kiến, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và tích cực giúp đỡ, phổ biến kinh nghiệm cho mọi người xung quanh cùng áp dụng có hiệu quả.
Khen thưởng cho các hộ kinh doanh cá thể tiêu biểu trong số các hộ đạt các tiêu chuẩn sau
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
- Thực hiện hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, năm sau cao hơn năm trước.
- Tích cực vận động các cá nhân, hộ kinh doanh khác cùng thực hiện tốt các chính sách, pháp luật thuế.
- Đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.