Thủ tục hành chính
THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

Cơ quan Công bố/Công khai UBND Phường 7
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Trình tự thực hiện Bước 1:
- Cơ quan, tổ chức đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì cấp biên nhận cho người nộp;
- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh thành phần hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính:
- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết theo quy định;
- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có văn bản trả lời, hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3:
- Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, (hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định khen thưởng.
- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trả lời bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức đề nghị khen thưởng nêu rõ lý do.
Bước 4:
Cơ quan, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện
Cách thức thực hiện Trực tiếp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có
Lệ phí Không có
Mức giá Không có
Thời hạn giải quyết - Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định khen thưởng.
- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Các cơ quan chuyên môn có liên quan
Kết quả thực hiện Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do
Căn cứ pháp lý của TTHC Luật 15/2003/QH11
Luật 39/2013/QH13
Nghị định 91/2017/NĐ-CP
Thông tư 08/2017/TT-BNV
Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Tâp thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc của ngành, cơ quan, đơn vị, thành tích, đạt được vượt so với dự kiến, kế hoạch và rút ngắn được thời gian thực hiện.
- Tập thể, cá nhân có hành động dũng cảm, những nghĩa cử cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong việc cứu người, tài sản của nhà nước, nhân dân trong thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…; dũng cảm trong chiến đấu nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.