Thông tin mạng lưới Tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
29 Tháng 07, 2022

Thông tin mạng lưới Tư vấn viên pháp luật (Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP)

Nhằm giúp Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới Tư vấn viên pháp luật theo lĩnh vực quản lý của Bộ, Cơ quan ngang Bộ thông qua Danh sách Tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ, Cơ quan ngang Bộ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP;

Ủy ban nhân dân Phường 7 cập nhật, đăng tải Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư pháp về Phê duyệt danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật (đợt 1) của Bộ Tư pháp, Quyết định số 1187/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ Công thương về việc công nhận tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương.

Đính kèm văn bản chi tiết: 

- Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư pháp, phụ lục 1, phụ lục 2

Quyết định số 1187/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ Công thương

Bộ Tư pháp xây dựng chuyên trang hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp tại địa chỉ: https://htpldn.moj.gov.vn/

Bộ Tài chính xây dựng chuyên trang hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa chỉ: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/dn/ho-tro-doanh-nghiep/ho-tro-phap-ly

Tin tức liên quan

27 Tháng 10, 2022

Triển khai Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của UBND quận Tân Bình về tổ chức “Giờ vàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2022 - 2025.